Aktualności

Program Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych
na rok akademicki 2016/2017
dla tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną
w 2016 roku oraz spełniają warunki określone w regulaminie

 

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

 

KRYTERIA:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców
  4. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę  lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.295 zł lub 1.480 zł ( dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę pkt nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby pkt zamieszczony jest w Regulaminie

 

Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl  

Aplikacja internetowa będzie czynna w terminie od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (do godz. 16.00)

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2016 r.

 

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

 

 

Skip to content