Działalność TPLO

Ab ovo

Absolwenci LO im. Filomatów Chojnickich od dawna nosili się z pomysłem założenia organizacji.

U podstaw tej idei legła duma z bogatych tradycji szkoły, należącej do ekskluzywnego grona najstarszych w Polsce, przywiązanie do macierzystej szkoły i troska o jej rozwój.

Pierwszym krokiem do urzeczywistnienia zamysłu było spotkanie zainteresowanych osób zwołane z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół dnia 20 marca 2000 r. Wybrany wówczas komitet założycielski (dyr. Paweł Boczek – przewodniczący, Kazimierz Ostrowski, Marcin Wozikowski) opracował projekt statutu oraz podjął starania o jego rejestrację. We wrześniu tego samego roku Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i tym samym uzyskało prawo do działania.

Kolejnym posunięciem były wybory władz Towarzystwa przeprowadzone na walnym zebraniu członków założycieli dnia 21 listopada 2000 roku. W skład zarządu weszli: prezes – Marcin Wozikowski, wiceprezes – Janusz Gierszewski, sekretarz – Paweł Boczek, skarbnik – Mieczysław Karnowski, członkowie: Bogdan Kuffel, Kazimierz Ostrowski i Józef Pokrzywnicki. Komisję rewizyjną stanowią: Andrzej Wielewski jako przewodniczący oraz Marek Daleki, Lidia Frączek, Teresa Plata i Małgorzata Zakaszewska. Sąd koleżeński tworzą: Zbigniew Stromski – przewodniczący, Mirosław Kamieński i Dariusz Michalik.
W myśl statutu do celów Towarzystwa należy pielęgnowanie wartości, które dominowały przez wieki w wychowaniu uczniów Chojnickiego kolegium – gimnazjum – liceum. Powinnością członków jest popularyzowanie najpiękniejszych kart z dziejów, kształtowanie emocjonalnej więzi ze szkołą byłych i obecnych uczniów, nawiązywanie między nimi kontaktów i współpracy. Ważnym zadaniem jest troska o prestiż szkoły i wysoki poziom kształcenia, a także wielostronna pomoc w rozwiązywaniu jej problemów. Działając w tym duchu zarząd, od początku postawił sobie ambitne zadania i przystąpił do ich realizacji, czego efektem już w początkowym okresie pracy Towarzystwa były: pamiętny bal karnawałowy, sympozjum naukowe w 70 rocznicę śmierci opiekuna filomatów Hipolita Lniskiego, fundacja i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru LO im. Filomatów Chojnickich, Milenijny Zjazd Absolwentów – pierwszy ogólny zjazd w dziejach szkoły, wreszcie odsłonięcie tablicy pamiątkowej dra Jerzego Suczyńskiego.

Dotychczasowe działania dają satysfakcję i mobilizują do dalszej rytmicznej działalności poprzez zdobywanie nowych członków by działać jeszcze skuteczniej dla swojej szkoły i jej dobrego imienia.

Coroczny Bal Filomatów, na którym bawią się absolwenci miejscowi, jak i rozsiani po całej Polsce integruje, bawi, odnawia znajomości.

Wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w sprawy szkoły, jest „Tarcza Dobroczynności – Sincere et Corda” przyznawana decyzją Kapituły TPLO w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich wchodzi w skład „Galerii Sincere et Corda” tworzonej w głównym holu szkoły.

Towarzystwo objęło patronat nad imprezami młodzieżowymi: „Kwietniowe spotkania z poezją”, „Stachuriada”, „Szkolny konkurs języka niemieckiego”, „Powiatowy konkurs języka angielskiego”, jak i zjazdom rocznikowym absolwentów, przybliżając im swoje idee, zachęcając jednocześnie do wstępowania w jego szeregi.

Z inicjatywy Towarzystwa zrodziła się nowa tradycja. 31 stycznia uczniowie wespół z dyrekcją szkoły i delegacją TPLO składają kwiaty pod tablicą ku czci uczestników Powstania Styczniowego w auli szkoły, oddając hołd poległym w walce o niepodległość filomatom.

W celu wzmocnienia więzi między członkami Towarzystwa, Zarząd zaproponował, zaprojektował i wprowadził legitymacje członkowskie oraz znaczki filomackie – „Filomatki”.

Ambitnym pomysłem okazała się inicjatywa reaktywowania Uniwersytetu Powszechnego, działającego w naszej szkole w pierwszej połowie lat 30 minionego stulecia za dyrekcji Józefa Korzeniowskiego. Jego celem było i będzie budzenie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz zachęta w angażowanie się w życie społeczne.

Inauguracyjny wykład „Prawa obywatelskie a problem bezpieczeństwa” wygłosił prof. Andrzej Zoll.

Drugim mówcą był nasz absolwent, światowej sławy twórca Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski dając wykład „O sztuce”.

Potem gościliśmy prof. Edmunda Wittbrodta który przybliżył zebranym „Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej”, a prof. Andrzej Gąsiorowski z Uniwersytetu Gdańskiego w wykładzie „Gdańskie gestapo w walce z polską konspiracją 1939 -1945 r.” przebudził wspomnienia wielu.

Przywoływanie w pamięci tych, którzy budowali II Rzeczpospolitą, spolszczali polską szkołę po latach niewoli stało się przyczynkiem tworzenia „Galerii Wielkich” w holu szkoły, gdzie pojawiają się coraz to nowe portrety członków rady pedagogicznej zwołanej przez pierwszego polskiego dyrektora wolnej Polski Ferdynanda Bieszka.

Ważnym odcinkiem pracy Towarzystwa jest działalność wydawnicza.

Kazimierz Ostrowski i Paweł Boczek

 

Skip to content