Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
  oraz rodzice. Absolwenci szkoły mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni.
 2. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy lektury obowiązkowe na okres jednego miesiąca. O ilości i terminie wypożyczonych książek spoza kanonu lektur decyduje nauczyciel-bibliotekarz. Ograniczenia nie dotyczą klas z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego.
 4. Biblioteka wypożycza czasopisma oprócz ostatniego numeru. O ilości i terminie wypożyczeń decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
 5. Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji (na okres wakacji po dokonaniu  zwrotu wypożyczonych wcześniej książek).
 6. Biblioteka nie wypożycza książek wydanych przed 1945 rokiem – udostępnia je tylko w czytelni.
 7. Uczeń może wypożyczyć na określone lekcje sprzęt multimedialny za okazaniem dowodu tożsamości i poręczeniem odbioru urządzenia.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 10. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 12. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

Regulamin korzystania z komputerów

 1. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie i pracownicy  szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 3. Internet w bibliotece szkolnej służy do celów edukacyjnych (np. wyszukiwanie informacji, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej itp.)
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby, zachowując ciszę i nie zakłócając rytmu pracy biblioteki.
 5. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Po zakończeniu pracy należy skopiować pliki na swoje nośniki elektroniczne oraz wyczyścić katalog roboczy.
 8. Podczas pracy z komputerem obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 9. Niestosowanie się do regulaminu grozi zakazem korzystania z komputerów w bibliotece.

 

Skip to content