Misja szkoły

Misja szkoły

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół w Chojnicach

Koncepcja rozwoju szkoły opiera się na kontynuacji wypracowanych i sprawdzonych działań, w sferze usług edukacyjnych i wychowawczych przy otwartości na zmiany będące efektem skutecznego planowania i świadomych zamierzeń. Podwyższanie jakości usług edukacyjnych jest nieustającym celem wszystkich pracowników szkoły.

Misja Szkoły – jako świadomość i spójność celów

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich należy do najstarszych szkół w Polsce i funkcjonuje w oparciu o tradycję sięgającą 1622 r. Szkoła znana jest z wysokiego poziomu nauczania będącego efektem spójnego systemu działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych, co jest warunkiem sine qua non dalszego kształcenia.
W 1961 r. w sąsiedztwie Liceum powstaje Technikum Ekonomiczne, później Liceum Ekonomiczne i Handlowe.
W 1976 r. wymienione szkoły weszły w skład Zespołu Szkół.
W 2002 r. w wyniku reformy oświaty utworzono 3-letnie Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane tworzące Zespół Szkół Licealnych, a w 2005 r. Liceum Profilowane ustępuje miejsca Technikum i powstaje Zespół Szkół.

Szkoła towarzyszy uczniowi na drodze jego rozwoju, budując wartościowe środowisko wychowawcze, oparte na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i porozumieniu.

Sercem działalności szkoły jest to, co dzieje się w relacji nauczyciel-uczeń „Verba volant exempla trahunt.”

Głównymi celami szkoły są:

– sprawność zewnętrznaczyli poziom wykształcenia i wychowania absolwentów, którzy tworzą obraz szkoły w środowisku i dopełniają jej historię.

– sprawność wewnętrzna pojmowana jako rozwój nowatorskich metod pracy z których wynika stała troska o uczniów, rodziców i pracowników, rozwój zawodowy nauczycieli, wzrost umiejętności uczniów oraz rozwój ich osobowości.

– integracja absolwentów ze szkołą, jej uczniami i nauczycielami, pokazywanie młodszym kolegom jak można osiągnąć sukces i jak on smakuje. Miarą tych działań są zjazdy absolwentów, współpraca z Towarzystwem Liceum im. Filomatów Chojnickich.

Jesteśmy szkołą otwartą. Zapraszamy na uroczystości, spektakle, seminaria, wykłady, spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki, polityki: absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły. Kultywujemy i dokumentujemy naszą historię poprzez działalność wydawniczą, tworzenie galerii wielkich i sponsorów.

Podnosimy efektów kształcenia tak, aby drzwi najlepszych uczelni, dla naszych absolwentów, stanęły otworem.

Priorytety w zakresie  dydaktyki

Szkoła jest miejscem, gdzie przekazuje się młodym ludziom idee, wiedzę i wrażliwość, kształtuje osobowość i rozwija zainteresowania.

Zadaniem szkoły jest:
– wyposażyć ucznia w umiejętności operowania wiedzą i jej praktycznym
zastosowaniem
– podnosić jakość pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych
– uczniom zdolnym i wybitnym stwarzać warunki do indywidualnego rozwoju,
– uczniom mającym trudności w nauce indywidualizować nauczanie wspomagając je
– stosować nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

 Priorytety w zakresie opieki i wychowania:

„W wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał…, o to, aby umiał być nie tylko z drugimi ale i dla drugich” – Jan Paweł II

Wychowanie szkolne, to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju, stwarzanie wartościowego środowiska wychowawczego skierowanego ku samowychowaniu. Tu  uczeń otrzymuje  cenną odpowiedź  kim może być, jak może rozwinąć w sobie to, co najwartościowsze, co pomoże mu zrealizować własne pragnienia.

Verba volant exempla trahunt.


Szkoła przyjazna i bezpieczna:

-zapobiega powstawaniu u uczniów problemów wychowawczych

-kształtuje umiejętności łagodzenia emocji

-wdraża do samodzielnego dokonywania właściwych wyborów

-kształtuje pozytywne postawy

-rozwija poczucia własnej wartości i indywidualności

-propaguje zdrowy styl życia

-uczy walczyć ze stresem

Skip to content