Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6.

  • Inspektor Ochrony Danych – Mateusz Zarychta, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: mateusz@epomerania.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art. 6 ust 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  • Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku ze składaniem dokumentów i prowadzenie przez administratora spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Administratora, a także kierowanie spraw nie należących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Administratora do właściwych podmiotów.

  • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać: przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Państwo skorzystają z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia dany

Załączniki

Skip to content