Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4, 89-600 Chojnice

Zespół Szkół w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs-chojnice.pl. 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

●        Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. 

●        Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

●        Brak audio deskrypcji w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. 

●        Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

●        Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

●        Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-10

●        Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

●        Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada……

●        E-mail: ……..

●        Telefon: …….

Każdy ma prawo:

●        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

●        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

●        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

●        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

●        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

●        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

●        Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Chojnicach

●        Adres: ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice

●        E-mail: szkola@zs-chojnice.pl

●        Telefon: 52 3960120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście boczne od strony boiska szkolnego jest wąskie i niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wjazd na dziedziniec szkolny poprzez „starą wozownię” od strony Placu Kościelnego. Wejście do budynku głównego od strony dziedzińca wewnętrznego jest dostępne dla wózków inwalidzkich Do wejścia głównego prowadzą wysokie schody i jest ono niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Po lewej stronie znajduje się dyżurka woźnego, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika (woźnego).  Nie ma wydzielonej toalety dla interesantów. Można skorzystać z toalet znajdujących się w podziemiach budynku, które nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 6, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody i jest ono niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wejście boczne od strony boiska szkolnego jest dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Parter budynku jest dostosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Po prawej stronie wejścia bocznego znajduje się dyżurka woźnego, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika (woźnego). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół Szkół w Chojnicach – sala gimnastyczna, ul. Nowe Miasto 4- 6, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Do wejścia głównego od strony boiska szkolnego jest dostępne dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym można wezwać pracownika szkoły. Wejściem tym można nim wjechać na widownię. Wejście boczne od strony dziedzińca wewnętrznego nie jest dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Dwa wejścia od strony Placu Emsdetten są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i można nimi wjechać na płytę główną Sali oraz do małej Sali gimnastycznej. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Skip to content