Stypendia

Zajęcia pozalekcyjne

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 17 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.
Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2017/2018:
  • otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
   – I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia,
   – I, II lub III klasę technikum;
  • uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20
 3. w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej, szkole branżowej I stopnia lub technikum;
 4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” (informacje dot. naborwniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych: Dział II, Rozdział III Regulaminu – w załączeniu do maila regulamin przyjęty Uchwałą 485/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.
Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.
Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych są finansowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”


[1] Przez Branże kluczowe należy rozumieć branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu, specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, zidentyfikowane w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego (tj. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020), do których należą: ICT i elektronika; przemysł morski; środowisko; energetyka i ekoenergetyka; zdrowie i srebrna gospodarka; transport, logistyka i motoryzacja; budownictwo; sektor kreatywny; chemia lekka; petrochemia; biotechnologia; turystyka, sport i rekreacja; BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe; przemysł spożywczy oraz meblarstwo.

[2] Przez Inteligentne Specjalizacje Pomorza należy rozumieć obszary ujęte w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zawartych przez Województwo Pomorskie w oparciu o uchwałę nr 72/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zaliczamy: technologie off–shore i portowo–logistyczne;  technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

 

 

Skip to content